header banner
Default

Psykiatere: Alex kan reddes, hvis hun modtager behandling på et bestemt sted


Den 4. februar 2022 bliver Alex Aria Zelina Balógh indlagt på AUH på grund af selvmordstanker. Men allerede dagen efter bliver hun udskrevet til gaden, som det hedder, når man er hjemløs. Det vurderes, at hun ikke længere er til fare for sig selv.

Men man skal ikke bruge lang tid i hendes selskab, før det står klart, at den 30-årige kvinde har massive problemer og omfattende behov for hjælp.

TV2 Østjylland har de seneste dage fortalt Alex' historie. Hun har flere psykiske diagnoser og et voldsomt misbrug af receptpligtig medicin. Hun ender ofte i konfrontationer med politiet og lever på gaden.

Det vil selvsagt være en fordel for alle, hvis personer som Alex kunne hjælpes til et bedre liv og slap for den kontinuerlige kontakt med myndigheder, læger og sygeplejersker.

Behandlingen er ikke, at jeg bare skal lange Alex en recept, eller sørge for, at hun ikke dør indtil i morgen.
Kenneth Brandt Hansen, speciallæge i psykiatri

- Hvis vi ikke skaber en forandring for dem ved at behandle dem med den viden, vi har, så vil de bare blive ved med at slås med det, de nu slås med. Det vil jo skabe kontakter både til psykiatrien, til kommunen, til politiet. Og hver gang det sker, så er der jo en sundhedsudgift ved det, siger speciallæge i psykiatri Michael Nielsen.

Sammen med Kenneth Brandt Hansen, der også er speciallæge i psykiatri, har han i perioder fulgt Alex Aria Zelina Balóghs livsforløb og kontakt med systemet. De to har begge arbejdet som overlæger i psykiatrien på AUH, og de efterlyser et opgør med kassetænkningen.

- Vi ser de her komplekse patienter i psykiatrien, som vender tilbage. Og de vender jo tilbage af en årsag, fordi der er noget i deres tilstand, som de har svært ved at regulere, og som vi på en eller anden måde også har vanskeligt ved at behandle, sådan som systemet er indrettet, siger Michael Nielsen.

En ud af mange

Ifølge den seneste undersøgelse fra Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, er der i omegnen af 9000 personer i Danmark, der ligesom Alex kæmper med psykiske lidelser, misbrug, hjemløshed og kriminalitet på én gang.

De er hyppigt i kontakt med hospitaler, politi og kommuner, og ifølge VIVE løber udgifterne til de allermest udsatte borgere op imellem 223.000 og 339.000 kroner om året pr. person.

Kilde: VIVE

- Der er jo ikke tale om et vildt sats

VIDEO: Super resolution microscopy | Stimulated emission depletion (STED) microscopy
Quick Biochemistry Basics

De to læger oplever, at personer som Alex skubbes rundt mellem forskellige instanser og behandles for det problem de står med her og nu, som når Alex er akut selvmordstruet eller væk på piller, men udskrives til gaden dagen efter.

- Psykiatri er relationsarbejde. Det er at opbygge et tillidsforhold sammen med patienten. Og det tager tid. Behandlingen er ikke, at jeg bare skal lange Alex en recept, eller sørge for, at hun ikke dør indtil i morgen, siger Kenneth Brandt Hansen.

I stedet bør der laves en længerevarende koordineret indsats, hvor man sætter mennesket i centrum, mener de. For selv om Alex virker uden for rækkevidde, kan hun og andre i lignende situationer hjælpes til et bedre liv.

- Der er jo ikke tale om et vildt sats her. Det er ikke en investering i bitcoins. Der er faktisk nogle, der har erfaring med, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der skal ske. Det handler om mennesker, som for at sige det ligeud er helt ude at skide, men som faktisk kan få styr på deres liv med den rette hjælp.

- Og jeg har adskillige eksempler på patienter, som har været indlagt i årevis, men som overhovedet ikke har behov for psykiatrisk hjælp i dag, siger Kenneth Brandt Hansen.

Hvad har du brug for, når dit sind er kaotisk? Du har brug for, at det, der er omkring dig, ikke også er kaotisk, men ret entydigt.
Michael Nielsen, speciallæge i psykiatri

Det kræver bare, at de forskellige instanser kan samarbejde om at få det til at ske, pointerer han.

- De, der er involveret i Alex’ sag og i vanskelige sager i det hele taget, sidder der jo ikke, fordi de ikke kan finde på noget sjovere at lave. De er der jo, fordi de tror på det, og fordi de ved, hvad der kan og bør gøres.

- Men det, jeg er træt af, er, at fokus er på de enkelte kassers ansvar, og at dem, der sidder internt i de kasser, jamen de vil kun tage ansvar for den kasse, siger Kenneth Brandt Hansen.

Har ikke brug for mere kaos

VIDEO: Microscopy: Super-Resolution: Overview and Stimulated Emission Depletion (STED) (Stefan Hell)
iBiology Techniques

De to speciallæger mener, at vi i Danmark bør kigge mod Norge og den tilgang, man har til psykiatriske patienter der.

- Hvad har du brug for, når dit sind er kaotisk? Du har brug for, at det, der er omkring dig, ikke også er kaotisk, men ret entydigt. På basis af de overvejelser har man i Norge forsøgt at indrette systemet efter det, man kalder samtidighed, siger Michael Nielsen og forklarer, at det handler om at lave en koordineret indsats for den enkelte patient, hvor fagpersoner fra forskellige instanser samles med det formål at hjælpe vedkommende.

Alex er kommet på forskellige psykiatriske afdelinger rundt om i Østjylland det meste af sit liv.
Alex er kommet på forskellige psykiatriske afdelinger rundt om i Østjylland det meste af sit liv.

- Så i stedet for, at vi sender folk hen til en anden kasse, så siger vi, du kan få det her hos os, og vi vil faktisk gerne yde omsorg. Det er meningsfuldt, fordi så skaber vi den her forandrende relation for patienten. Og noget af det, vi har slåsset med i skadestuen, det var faktisk at forsøge at skabe en koordineret indsats på tværs af kasser for Alex, siger Michael Nielsen.

- Der findes jo fagpersoner i alle de her kasser, som godt ved, hvad der skal til - som godt kan finde ud af, at man skal samarbejde. Så i praksis kan man godt få tingene til at fungere, som jeg tror, det gør i Norge. Det bør bare sættes i system, tilføjer Kenneth Brandt Hansen.

Direktør: - Det er for meget at forlange

VIDEO: STED Confocal Super-Resolution - Leica TCS SP8 STED 3X
Leica Microsystems

Lægefaglig direktør på AUH, Jakob Paludan, erkender, at det kan være svært at håndtere patienter med komplekse problemstillinger, og at det kan tage lang tid.

- Det er nogle gange en udfordring at få de her forløb til at lykkes. Og nogle gange er forløbene desværre også meget lange. Der kan være forskellige udfordringer, som gør, at de er krævende over tid.

- Men det er klart, at dem, der har lange forløb hos os, også er ressourcekrævende på mange måder. Det er en del af psykiatrien, det har det altid været, og det vil det blive ved med at være, siger han.

At man over et langt forløb, kontinuerligt kan sikre, at man har de samme behandlere, det, tror jeg, er for meget forlangt.
Jakob Paludan, lægefaglig direktør på AUH

Jakob Paludan er enig i, at det vil være godt, hvis den enkelte psykiatriske patient mødes af en begrænset gruppe personer i behandlingen, men i praksis vil det være svært at få til fungere, mener han.

- Psykiatrien er på nogle områder presset, og der er også personale, som rejser af helt legitime grunde. Så at sige, at man over et langt forløb, kontinuerligt kan sikre, at man har de samme behandlere, det, tror jeg, er for meget forlangt. Men der er en opmærksomhed på det og den værdi, der ligger i det, siger han.

Jakob Paludan ser frem til, at behandlingen for misbrug fremover sker sammen med den psykiatriske behandling.
Jakob Paludan ser frem til, at behandlingen for misbrug fremover sker sammen med den psykiatriske behandling.

Samler behandlingen ét sted

VIDEO: Stefan Hell - STED microscope
European Patent Office

Den lægefaglige direktør mener heller ikke, at det er realistisk at samle håndteringen af komplekse patienter i en enhed, så de undgår følelsen af at blive kastet rundt mellem forskellige instanser.

- Men vi kan udvikle metoder til at blive bedre til at tale sammen og koordinere langt bedre. Vi gør det løbende, og jeg synes faktisk, at vi lykkes med det i rigtig mange situationer. Men der er også situationer, hvor vi bliver udfordret, siger han.

Nyt tilbud til personer med dobbeltdiagnoser

Mennesker, der som Alex har en psykisk lidelse og samtidig er afhængige af rusmidler, får fra 1. september 2024 et nyt, samlet behandlingstilbud.

Det nye tilbud skal ifølge Sundhedsstyrelsen være fleksibelt og lettilgængeligt, så det bliver nemt for patienterne at få behandling på det rigtige tidspunkt og af det rette omfang.

Det er ikke nødvendigt at have en diagnose, for at blive henvist – men der skal være en mistanke om, at en person både har en psykisk lidelse og problemer med brug af rusmidler. Der vil blandt andet være udgående funktioner, hvor personalet i psykiatrien kan tage ud i de miljøer, hvor patienten færdes.

Tiltaget er tiltænkt de 9000 mest udsatte borgere i Danmark og er et resultat af den tiårs-plan for psykiatrien, som regeringen vedtog i 2022.

Planen inkluderer oprettelsen af lettilgængelige, psykiatriske sundhedstilbud til børn og unge i kommunerne, forbedret støtte til mennesker med svære psykiske lidelser, oplysningskampagner og styrkelse af tværfaglige miljøer og forskning.

Aftalen inkluderer desuden hjælp til pårørende og støtte til unge med psykiske lidelser i job eller uddannelse samt fokus på tværfagligt samarbejde og deling af oplysninger.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Ifølge Jakob Paludan har udfordringen i mange år været, at behandlingen af misbrug og psykiatri har været delt mellem sundhedsvæsenet og kommunerne. Men da misbrug ofte kan forstærke en psykiatrisk lidelse, har det været nødvendigt at gøre op med den inddeling.

- Misbrugsbehandlingen ligger ofte i kommunalt regi, og den psykiatriske behandling ligger selvsagt i psykiatrien. Det, som er et nybrud fra næste år, er, at vi samler nogle af de her ting under den samme hat.

- Det er ikke det samme som, at det ikke fortsat ville være vigtigt at have kommunale aktører med på banen. Det er for eksempel kommunen, der skal være med til at hjælpe i forhold til hjemløshed. Men misbrugsbehandlingen og den psykiatriske behandling er ting, der skal integreres i hinanden, siger han.

Minister om Alex

TV2 Østjylland har spurgt Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), hvordan hun forholder sig til borgere som Alex. Ministeren har svaret følgende:

- Mennesker, der slås med et behandlingskrævende misbrug og en psykisk lidelse, har i for mange år ikke fået den nødvendige hjælp og behandling. Derfor har regeringen tidligere i år aftalt med KL og Danske Regioner, at der skal etableres et samlet behandlingstilbud, hvor man har de rette kompetencer til både at hjælpe dem med deres misbrug og psykiske lidelse. Tilbuddet, der forankres i regionerne, kan forhåbentlig også være med til at forebygge, at denne gruppe af sårbare mennesker ryger ind og ud af psykiatrien.

Har forsøgt at hjælpe

TV2 Østjylland har i forbindelse med historien om Alex Balógh forelagt både Region Midtjylland samt Aarhus og Syddjurs Kommuner hendes sag og oplevelser.

Alle tre parter oplyser, at de har forsøgt at hjælpe Alex, når de har været i kontakt med hende i henhold til lovgivningen og de forpligtelser, de tre instanser hver især er underlagt.

De oplyser også, at de generelt har haft svært ved at få et samarbejde med Alex stablet på benene. Både fordi hun kan være utilregnelig i sin kontakt, men også fordi hun har afvist flere af de tilbud, hun har fået gennem tiden i forhold til behandling og i forhold til en eventuel bolig.

Hos Aarhus Kommune, der i dag har handlepligten i forhold til Alex, oplyser de, at de fortsat arbejder på at finde en bolig.

Sources


Article information

Author: Charles Wong

Last Updated: 1697900042

Views: 541

Rating: 4 / 5 (34 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Charles Wong

Birthday: 2022-07-14

Address: 878 Jacob Trafficway Suite 553, West Angelamouth, RI 55421

Phone: +4775738980985131

Job: Data Scientist

Hobby: Gardening, Painting, Hiking, Photography, Dancing, Stargazing, Bird Watching

Introduction: My name is Charles Wong, I am a clever, welcoming, capable, Open, honest, multicolored, candid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.